Hlavní informace

Prof. RNDr. Milan Hejný CSc. - Hejného metoda výuky matematiky

"Podstatou dobré třídy a učitele je schopnost mít radost z radosti druhého člověka!" Přesně toto heslo razí při své pedagogické činnosti inovátor měsíce května prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., profesor Pedagogické fakulty UK v Praze a odborník na didaktiku matematiky. V rámci Příběhů České inovace si s ním popovídal Libor Kašparovský.

hejny

Pane profesore, byl jste zvolen inovátorem měsíce v Příbězích České inovace... jak se daří vám a jak se inovuje české školství?

Děkuji, vede se mi dobře. A myslím, že i celému mému týmu. Máme velkou radost, že se Hejného metoda výuky matematiky šíří a zabydluje ve školách. Naše letité úsilí se setkává se zájmem učitelů a přináší žákům velkou radost z objevování a poznávání.

Mimo jiné naše školní projekty připravuje skupina Martina Kozla a Jana Straky vizi pedagogické fakulty s cílem deakademizovat vzdělávání budoucích učitelů. Cílem je mít ve školství pedagogy, kteří mají k dětem opravdový, vřelý a otevřený vztah. Absolvent pedagogické fakulty má být primárně kvalitní člověk – průvodce vzděláváním, ne badatel pokračující na úrovni vědy. A rodiče by se měli ptát: „Chci, aby tento člověk učil mé děti? Jaký k nim má osobní vztah?"

Když jsem učil na základní škole, tak jsme rádi a často chodili s dětmi i rodiči na výlety. Vždy se k nám přidávali 2 - 3 posluchači pedagogiky, kteří se zapojovali do aktivit a her. Nebo je rovnou vymýšleli. Hrával se tam fotbal se svázanýma rukama a jiné... Zkoušeli si nápady a získávali bezprostřední zkušenost z práce s dětmi. Pokud začínající student pedagogiky zjistí, že má vůči dětem emoční bariéry, pak je změna jeho studijního oboru nejlepším řešením pro všechny.

Vaše metoda výuky matematiky je označována za inovátorskou. Kdo je to vlastně inovátor?

Inovátor má vize, jasnou hierarchii hodnot a odvahu. Pro mě je vzorem inovátora můj tatínek. Základy Hejného metody stojí na řadě jeho myšlenek, které se netýkají jen matematiky: „Edukace je výchova poctivého, dobrého a optimistického občana. Myslícího, tvořivého." či „Pokud nemáš mravní přesah, nebude tvé působení na děti účinné.".

Ne vždy se však člověk s hodnotami, vizí a odvahou dokáže prosadit.

Židé mají své proroky a rabíny. Můj tatínek byl ten prorok – inspirující vizionář a rádce. Byl vystudovaný ekonom, pedagogiku si dodělal dodatečně. Naučil mě, jak se matematiku učit, nestandardními úlohami, jak ji objevovat. A já jsem spíše rabín, který tento základ dál detailně rozpracovává a prosazuje. V radostné a účinné spolupráci svými kolegy z H-mat o. p. s.

hejny3

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
(* 23. 5. 1936)

Matematik, odborník na didaktiku matematiky, profesor Pedagogické fakulty UK v Praze. Syn ekonoma a pedagoga Víta Hejného a herečky Nadi Hejné. Vůdčí osobnost spol.
H-mat o. p. s.

Co vašeho tatínka inspirovalo?

Otec prožil 1. republiku, fašismus i komunismus. Pochopitelně jej ovlivňovalo prostředí, řekněme Masarykův humanismus. Ale jeho největší inspirací byli žáci. A sám jako učitel trval na tom, že má žákům vytvářet prostředí k pochopení látky, k objevení fungování principů a společné radosti, že to opravdu funguje!

Tatínek ale učil a inspiroval mnohé jiné. Mluvil anglicky, francouzsky, latinsky, řecky, německy a rusky. Jeho znalost řecké filozofie byla fenomenální. Když na výzvu prezidenta T. G. Masaryka odešel na Slovensko pomáhat s budováním školství, navštěvoval jej v Martině herec Jozef Kroner. Otec hned poznal, že jde o velký talent. „Ujo Jožko" k nám začal docházet a otec jej učil historii, řemeslu a životu. Když Kroner v děkovné řeči při přebírání Oskara za Obchod na korze nepoděkoval svým nejbližším, otec ho upozornil, že nemá pokoru, jak to, že si nevzpomněl na svou matku, která vychovala 13 dětí, na kolegy ochotníky, s kterými začínal?! I to byla lekce. Ale soukromá; já se to dozvěděl mnohem později.

Lze shrnout podstatu Hejného metody výuky matematiky, kterou prosazujete do základních škol, do několika vět?

Základní idea lidskosti a demokracie Hejného metody pochází od mého otce. I ta skutečnost, že dostat ji do škol, znamená umožnit žákům maximální intelektuální, ale i občanskou autonomii. Já žákům neřeknu, že pro výpočet obsahu trojúhelníku platí tenhle ten vzoreček, ale dám jim pestré motivující úlohy a oni po dvou týdnech sami řeknou: „...obsah trojúhelníku se vypočítá takhle...". Žáci to společně radostně objeví! A tím se naplňuje další tátova zásada, že podstatou dobré třídy a učitele je schopnost mít radost z radosti jiného člověka! Na tom je založena účinná spolupráce ve třídě, ne na kontrole!

Zpět do školy... diskutuje se o výhodách klasického známkování či slovního hodnocení... neměly i děti mít možnost známkovat své učitele?

Hodnocení... často cítíme, jak nám se často nedostává slov. V divadle si také pomáhají vypointovat vrcholnou scénu hudbou. Dítě samo nemá známkovat. Když se dítěte zeptáme, co bys chtěl na tom učiteli jinak, tak to neumí formulovat. Navíc emoční vyjádření dětí o schopnostech učitelů nelze statisticky vyhodnocovat. Pokud se výkon učitele hodnotí v komplexu – formou případové studie, ty jsou smysluplné, jen pokud obsahují analýzu kontextu, zákonitostí a mechanismů. Doporučuji diagnostickou metodu video analýz, jak je dělá Radek Krpec a Darina Jirotková.

Zmiňujete své spolupracovníky z neziskovky H-mat, kterou jste založil r. 2013 se svou vnučkou Annou. Jak H-mat funguje a kdo ještě pomáhá šířit Hejného metodu do škol?

Historie začala u jména Dominik Dvořák v r. 2005, který byl zaměstnán v nakladatelství Fraus. Ten mne vyzval, abych připravil učebnici matematiky pro 1. – 5. tř. Zeptal jsem se kolegyň Jany Slezákové a Dariny Jirotkové, zda do toho půjdou se mnou, s čímž naštěstí obě souhlasily.

Přes obtížné začátky testování, jsme měli obrovskou kliku, že jsme začali spolupracovat s absolventkou Jitkou Michnovou, kterou Pán Bůh stvořil, aby nám přišla pomoci. Její neratovičtí žáci se podle našich učebnic učili rádi a velmi úspěšně se umísťovali v mezinárodní soutěži Matematický klokan. Tyto výsledky byly pro nás autory obrovským povzbuzením.

Samozřejmě i nejlepší učebnice bez kvalitního učitele nefungují. Nakladatelství Fraus investovalo velké prostředky na zaškolování učitelů do metodiky práce s novými materiály. V roce 2013 do hry vstoupila Nadace Depozitum Bonum (zřízena Českou spořitelnou a. s.), která začala náš tým finančně i nefinančně podporovat. Po založení H-matu nám pomohli zvolit za ředitele další klíčovou postavu a tou je Tomáš Rychecký.

Já za pár dnů oslavím 80 let. Svou roli vnímám jako autorskou a jako lektorskou, kdy si povídám s autory nových generací učebnic Pavlem Šalomem a Václavem Strnadem. Rozdávám sebedůvěru nové generaci, jako to dělal můj táta.

Dnes pořádáme řadu kurzů a seminářů. Díky Nadaci Depozitum Bonum máme vyškoleno přes 40 lektorů, kteří šíří naši metodu do škol a na vydávání učebnic finančně přispívá Nadace Karla Janečka. Karel Janeček se osobně účastnil vyučování, povídal si s dětmi a byl nadšený z radostných reakcí děti ve výuce.

Pane profesore, za Českou inovaci vám děkuji za rozhovor, srdečně blahopřeji k vašim osmdesátinám, přeji pevné zdraví a mnoho úspěchů.

- Libor Kašparovský -

Příběhy ČINu pomáhá psát kreativní agentura Havas