Hlavní informace

Dr. Václav Ranc, Ing. Filip Auinger - KeyLock spolehlivě pozná padělek od originálu

O výzkumné práci, kterou věnují hlavně detekci látek, zajímavých především z hlediska lékařské diagnostiky, nám vyprávěli Dr. Václav Ranc a Ing. Filip Auinger. Jejich výzkum nachází praktické uplatnění například také v detekování padělků u alkoholu, parfémů, módního zboží, ale i dalších produktů. 

 

KeyLock uvodni foto

 


Jak jste začínali? Souvisí nějak tento projekt s Vaším původním zaměření či povoláním, nebo to byl úplný krok do neznáma?

Václav Ranc: Ano, dá se říci, že projekt KeyLock je logickým pokračováním mého výzkumu v oblasti vývoje analytických metod, který jsem na Univerzitě Palackého prováděl. Můj výzkum je zaměřen především na oblast vývoje metod pro detekci fyziologicky aktivních molekul. V případě projektu KeyLock však detekujeme látku, kterou jsme v předchozím kroku do vzorku cíleně přidali.

Pamatujete si na chvíli, kdy přišla TA myšlenka?

Václav Ranc: Díky unikátnímu magnetickému nanokompozitu, který tady v RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů) vyvíjíme, jsme schopni cílené látky analyzovat i v komplexních vzorcích a ve velice nízkých koncentracích. Napadlo mne, že by bylo možné takové molekuly do některých produktů cíleně přidávat a následně je použít pro určení jejich originality.

Co bylo impulsem, který Vás nasměroval?

Filip Auinger: Václav tehdy přišel k nám na VTP UP (Vědeckotechnický park a Podnikatelský inkubátor Univerzity Palackého v Olomouci) se svým nápadem a my jsme okamžitě vyhodnotili jeho myšlenku jako velice zajímavou. Dnes, když je téměř 40 % luxusní kosmetiky padělané, je systém vysokého zabezpečení produktů velice žádoucí. Na druhou stranu v té době nebylo známo velké množství informací, které jsou pro budoucí užití technologie klíčové. VTP UP spolu s RCPTM využilo zdrojů TA ČR Gama a v rámci projektu Proof-of-Concept ověřilo klíčové parametry technologie. Zajímavé bylo především testování, pro které jsme museli nakoupit z projektových zdrojů dámské parfémy, whiskey a láhev portského vína.

Kde se vlastně zrodil nápad, jak jste přišli na toto řešení?

Václav Ranc: Cílená analýza vybrané sloučeniny ve složité směsi může být komplikovaná. V rámci výzkumu se zabývám hledáním molekul, tzv. selektorů, které reagují pouze s hledanou látkou. Najít vhodný selektor není vždy jednoduché. U projektu KeyLock jsme se dosti inspirovali přírodou. Kombinaci zámku a klíče jsme navolili tak, aby molekula klíče neměnila vlastnosti značeného produktu, ale aby byla reakce molekul zámku a klíče zároveň velmi selektivní.

 Václav RancDr. Václav Ranc

získal titul v oboru analytická chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci v roce 2009. Následně byl v letech 2008 – 2010 zaměstnán jako odborný asistent Katedry analytické chemie na PřF UP Olomouc, kde se zabýval především vývojem metod pro stanovení biologicky aktivních látek. V lednu 2011 se stal členem výzkumného týmu prof. Gregora Rainera na Lékařské fakultě Univerzity ve Fribourgu. Zde se zabýval studiem látek ovlivňujících činnost nervové soustavy. V roce 2012 se vrátil zpět do Olomouce do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, kde pracuje jako výzkumný pracovník v oboru spektrálních metod. Václav Ranc je autorem nebo spoluautorem více než 40 vědeckých prací v oborech spektroskopie a separačních technik.


Co nebo kdo Vás inspiroval?

Filip Auinger: Pro mne je vždy v projektech inspirací podnikání rodičů, kteří z ničeho vytvořili prosperující firmu a po dlouhé roky měli skoro desítku zaměstnanců. Myslím si, že právě toto je velký bonus uvádění nových technologií v život, mají potenciál nejen posunout svět dál, ale dát i lidem v regionu a studentům UP práci. Moc bych si přál, aby se to našim inovacím dařilo.

Prosím, představte nám v pár větách Váš projekt a v čem vidíte jeho inovativní přínos.

Václav Ranc: Technologie KeyLock byla vyvinuta tak, aby umožnila výrobcům účinnou obranu proti padělání produktů. Jedná se o systém chemických látek, zámek a klíč, které se v přírodě i produktech běžně vyskytují; jen s jinou strukturou. 

 "Víte, že...?" 

Komponenta klíče je při zjišťování, zda jde o padělek, cíleně vložena do produktu. Jen produkt se správným klíčem dokáže odemknout zámek. Pokud produkt neodemkne zámek, jedná se prokazatelně o padělek.. 


O jak průlomové řešení se jedná?

Václav Ranc: Jedinečnost řešení spočívá v praktické nemožnosti odhalení přítomnosti klíče v produktu bez vlastnictví zámku, který bude mít k dispozici jen výrobce. Není tedy možné z produktu získat klíč a ten následně padělat k otevření zámku. Pokud produkt zámek neotevře, je padělaný. Dnes máme výsledky úplného průzkumu z úřadu průmyslového vlastnictví a věříme, že bude brzy udělen národní patent. Zároveň máme podanou přihlášku dle PCT a můžeme tak produkt ochránit na světových trzích.

Pro koho je inovace určena? 

Václav Ranc: KeyLock je určen především pro výrobce luxusního zboží – do výčtu možných produktů patří určitě destiláty, kvalitní vína a parfémy. Možnosti využití jsou široké. Technologie umožňuje výrobek označit velmi nízkou koncentrací molekuly klíče, který je zdravotně nezávadný a žádným způsobem nemění vlastnosti výrobku. Vzhledem k velmi nízkému množství přidaného klíče je tento extrémně obtížně zjistitelný a následné možné padělání je tedy výrazným způsobem limitováno.

Jak pomůže Vaše řešení zákazníkovi? Jaký předpokládáte dopad?

Václav Ranc: Padělání je velký problém v alkoholovém, kosmetickém a módním průmyslu. Náklady na použití klíče ve výrobku jsou zanedbatelné vzhledem k prodejním cenám. Výrobce získává kontrolu nad kvalitou výrobků a tím i možnost pozitivním směrem ovlivnit, jestli zákazník získá originální výrobek. Projekt KeyLock též i jistým způsobem umožňuje sledovat i distribuční kanály výrobků, což mohou výrobci využít ve svůj prospěch.

Kde se Vaše inovace uplatní? Máte představu o potenciálu, případně tržbách?

Filip Auinger: Systém byl vyvinut pro kapalné produkty, ale je ho možné upravit i pro jiné výrobky se zachováním výhod.

Co bylo na projektu nejtěžší?

Václav Ranc: Bylo nutné především najít vhodnou kombinaci zámku a klíče. Museli jsme též zvolit, na které výrobky se v první vlně testů zaměříme. Ale nejdůležitější je najít vhodné partnery.

Bez čeho by se to nepovedlo, jaké byly klíčové faktory úspěchu?

Filip Auinger: Pro náš úspěch bylo nejdůležitější najít vhodné lidi a neobešlo by se to také bez zkušeností. Potkali jsme se se skvělými lidmi a prostě jsme si "sedli". Však jsme s Václavem stejně staří, máme narozeniny den po sobě. 

Jaké překážky jste museli na cestě k úspěchu překonat?


Filip Auinger: Mnohokrát v projektu jsme museli pružně reagovat, abychom dosáhli našich cílů
a vyjednávat. Nebylo třeba vůbec jednoduché dosáhnout certifikace metodiky, ale nakonec se nám to podařilo. Díky tomu je nyní metodika pro zájemce mnohem důvěryhodnější. Zároveň bylo velmi těžké vybojovat, abychom mohli z projektových peněz koupit vzorky pro otestování. Například láhev whiskey se našim účetním jako projektový výdaj vůbec nelíbila. Nicméně právě drahý alkohol je jedním z produktů, které by mohly být značeny.

Filip AuingerIng. Filip Auinger

Vystudoval biochemii a genetiku na VŠCHT v Praze, kde během studia začal spolupracovat s průmyslovými podniky v oblasti inovací. Následně pracoval jako rozvojový technolog pro Lovochemii, a.s., vedl projekty inovace výroben a koordinoval společný výzkum Lovochemie a výzkumných institucí. Následně jako topmanažer technologické firmy MEGA a.s., odpovídal za její výzkumné a inovační aktivity a vedl tým zajišťující spolupráce s globálními a strategickými partnery a vývoj nových produktů. Nyní pracuje jako business developer a konzultant pro UPOL a svými zkušenostmi pomáhá vědeckým výstupům k tržnímu úspěchu.


Musel jste někdy vystoupit z komfortní zóny a zariskovat?

Filip Auinger: Určité riziko k výzkumu proof-of-concept projektům patří, ale vzhledem k tomu, že jsme si většinu rizik definovali již na začátku a projekt směřovali k jejich odstranění, dařilo se nám  se riziku vyhnout. Je před námi ještě mnoho překážek, ale věříme, že ty technické jsme již odstranili.

Pomáhal Vám někdo?

Filip Auinger: Technologie KeyLock byla vyvinuta experty RCPMT a VTP UP Univerzity Palackého v Olomouci. Bez skvělého zázemí Univerzity Palackého bychom projekt nebyli schopni realizovat. Díky všem za pomoc a podporu.

Jak dlouho jste na projektu pracovali?

Filip Auinger: Projekt trval rok a půl. Pokud je nápad, i za rok a půl se dá ověřit funkčnost zajímavé technologie. Také je důležité říci, že nestál ani milion korun. Dobré nápady nepotřebují vždy vysoké investice.

Jak to brali Vaši blízcí?

Filip Auinger: Naši blízcí respektují práci, kterou děláme. Vědí, že nás baví a jsou tolerantní.

Měli jste od začátku jasnou vizi nebo se vše vyvíjelo ze dne na den?

Ano, věděli jsme, co hledáme. Chtělo to jen trpělivost, studium a přemýšlení.

Jaká byla cesta od nápadu k realizaci?

Výzkum trval cca 18 měsíců. Momentálně jsme ve fázi oslovování potenciálních partnerů, chceme se dostat do výzkumných centrál zahraničních firem.

Jak jste hledali spolupracovníky a partnery? Bylo to těžké? Čím jste je přesvědčili?

Filip Auinger: Zatím jsme vystačili s kolegy, se kterými běžně spolupracujeme. Pokud se nám podaří rozjet komercializaci směrem ke spin-off firmě, pak budeme hledat další motivované inovátory, kteří jsou ochotni budovat nové věci s vizí na startu riskovat a v budoucnu růst spolu
s firmou.

Radek ZbořilProf. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

Po ukončení doktorského studia (2000) se účastnil několika zahraničních stáží, např. na University of Delaware a University of Tokyo. Od roku 2010, působí jako profesor na Univerzitě Palackého v Olomouci a jako generální ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, RCPTM (www.rcptm.com), v Olomouci. Je členem Učené společnosti České republiky a aktivním členem Rady podprogramů ALFA Technologické agentury České republiky. V roce 2011 obdržel cenu Ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky v oblasti výzkumu, experimentálního výzkumu a inovací. Prof. Zbořil je autorem a hlavním řešitelem více než 30 národních a mezinárodních grantových projektů s dotací pro UP přes 1 300 mil. Kč a je také autorem nebo spoluautorem více jak 330 vědeckých publikací s úhrnným impaktním faktorem vyšším než 1 800.

Bylo něco, co Vás vysloveně zaskočilo?

Filip Auinger: Pozitivně ochota ke spolupráci ze strany orgánů státní správy.

Co se Vám na cestě k současnému úspěchu nepovedlo a co Vás to naučilo?

Filip Auinger: Měli jsme produkt nabízet daleko dříve, dnes bychom byli dál.

Jak Vás osobně tento projekt ovlivnil? Šel byste do toho znovu? Co byste udělal jinak? 

Václav Ranc:
Určitě bych do toho šel znovu, je to bezesporu výborná zkušenost.

Co chystáte dál? Máte nějaký inovační sen?

Připravujeme transferovou strategii produktu a kvalitní business plán pro uvedení na trh.

Kdybyste měl jmenovat jednu osobnost, kterou považujete za inspirativní, kdo by to byl a proč?

Václav Ranc: Byl by to asi Elon Musk díky nápadům, které má, a především díky tomu, že se nebojí jít svou cestou i za cenu, že se to zpočátku může zdát složité.

Jak se udržujete v obraze? Máte zdroj informací či inspirace, který byste nám doporučili?

Databáze informací, studium odborné literatury a zejména potkávání se s lidmi z aplikačního oboru a oboru průmyslového vlastnictví, t.j. u celní správy nebo lidmi zabývajícími se bezpečností výrobků, kde jsme si ověřili, že tady je potřeba reálná, padělání je velký celosvětový problém, stojí to velké peníze a hodně těžko se proti tomu bojuje.

Co nebo kdo Vás postaví na nohy, když se nedaří? 

Filip Auinger:
Já jsem na facebooku viděl nádherný obrázek s EKG křivkami tepu srdce a bylo tam napsáno, že když jsou v životě chvíle, kdy jste nahoře anebo dole, znamená to, že žijete, tak užívejte těch chvil, kdy jste nahoře a nevěšte hlavu, když jste dole, protože jednou zase budete nahoře.

Které zdroje informací pravidelně sledujete a proč? (konkrétní skupina na netu, newsletter, noviny, pořad v TV nebo rozhlase apod.)?

Václav Ranc:
Web-of-Science, ResearchGate, Financial times, New York Times a další.

Doporučíte nám nějakou inspirativní knížku?


Elon Musk, Steve Jobs

Co si představíte pod pojmem ČINovátor?

Nesnažit se každý výzkum za každou cenu publikovat ve formě článku, ale snažit se myslet i dál - výzkum totiž nekončí impaktovaným článkem, ale může z toho být i zajímavý produkt.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů do dalšího bádání! 

Roman Šiser
 

Tento rozhovor vznikl v rámci projektu Příběhy České inovace (ČIN). Pokud máte ve svém okolí inovátora, o kterém bychom měli vědět, pošlete nám svůj tip na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Rádi se za ním vypravíme na místo ČINu!

Příběhy ČINu pomáhá psát kreativní agentura Havas